bg

beijing

ARCHITECTURE-STUDIO

No.3111, Building D, SOHO XianDaiCheng
Chaoyang District
Beijing 100022, China

T + 86 21 63 81 00 66

as.bj@architecture-studio.com.cn
www.architecture-studio.fr

_PLAN